นายกฯ เปิดโครงการ "HACKaTHAILAND" สุดยิ่งใหญ่! - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 April 2022

นายกฯ เปิดโครงการ "HACKaTHAILAND" สุดยิ่งใหญ่!
นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ HACKaTHAILAND สุดยิ่งใหญ่!
เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลคนไทย รวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อคโจทย์ชาติ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19


นายกรัฐมนตรีพร้อมยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลด้วยการมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ประชาชนผ่านกิจกรรม HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition รวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อคโจทย์สำคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

​ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิด HACKaTHAILAND โครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มัล หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มาพร้อมแนวคิด New Normal: Digital Possibilities - ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ผ่านมารัฐบาลเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ชุมชน(Digital Transformation) และเตรียมความพร้อมด้าน Big Data เช่น การสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลทักษะสูง โดยภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเตรียมเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้
โดยช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา เศรษฐกิจดิจิทัลกลับโตสวนกระแส ผู้คนหันมาใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนหลายอย่างกลายเป็นความปกติใหม่​ดังนั้นประเทศไทยต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการเตรียมความพร้อมใน 4 มิติ ประกอบด้วย Access หรือการเข้าถึงสื่อดิจิทัลซึ่งภาคเศรษฐกิจและสังคมต้องมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Connectivity การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี บุคคล ธุรกิจ และสังคม เตรียมความพร้อมต่อการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกายภาพและโลกเสมือน Data ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น สำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงการพัฒนาต่อยอดในอนาคต และAutomation ระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอัตโนมัติ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับมนุษย์ อีกทั้งสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินทุน

“การส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั้น ทุกภาคส่วนต้องรวมพลังยกระดับทักษะกำลังคน พลิกโฉมเศรษฐกิจดั้งเดิม เตรียมความพร้อมทำการค้าในโลกยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับทุกคน เพื่อเกิดเป็นสังคมคุณภาพ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งทั้งหมดต้องปรับให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสดิจิทัล” พลเอก ประยุทธ์ กล่าวด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้คนต้องเร่งปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ และการศึกษา ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคตรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง พร้อมเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

“กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า พร้อมด้วยพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจัดทำโครงการHACKaTHAILAND ขึ้น โดยหวังเป็นส่วนช่วยยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ พัฒนากำลังคนดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ร่วมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เกิดความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในที่สุด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯกล่าวสำหรับโครงการ HACKaTHAILAND เกิดจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนไทยพัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการรับรู้ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมให้ได้เห็นว่า ‘ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้’ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์